Cechy i spółdzielnie

CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH, HANDLU

I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ŻARACH

UL. OGRODOWA 2, 68 – 200  ŻARY

tel./ fax 068 363 47 25, e-mail: cech@pnet.pl

Cech Rzemiosł  w Żarach powstał 23 marca 1946 r. z inicjatywy ślusarza Feliksa Matuszewskiego. W 1949 r. nastąpiła zmiana nazwy na Cech Rzemiosł Różnych. Siedziba cechu mieściła się na zmianę raz w Żarach, a raz w Żaganiu. Dopiero w 1957 r. sytuacja uległa stabilizacji i siedzibę cechu umiejscowiono w Żarach, przy ulicy Ogrodowej 2, gdzie mieści się do dziś.

 W pamięci społecznej zapisali się: piekarz Adamus, malarz Cylkowski, fryzjerzy: Cyngiser, Gładysz Wierzbicki, Olga Bilewicz, Rudolf Hajtner szewc Gasek, fotograf  Feliks Lickiewicz, zegarmistrz Przybyszewski oraz krawiec Sikora, Piotr Hołub i Stanisław Michalczuk mistrzowie stolarscy: Kazimierz Lis, Kazimierz Linda, Jakub Mondzeliński; cukiernik Julian Komar; ślusarz Franciszek Kopydłowski; piekarz Piotr Czerniak, wulkanizator Tadeusz Janda; czapnik Michał Radomski; kominiarz Zygmunt Blaicke; Zawody dzisiaj nieistniejące lub zanikające reprezentował Hersz Rubinstein – powroźnik, który prowadził swój zakład przez 40 lat i Tadeusz Kijanka równie długo naprawiający rowery.

 Obecnie Cech  skupia w swoich szeregach oprócz rzemieślników także przedsiębiorców i handlowców, jest organizacją społeczno-zawodową i od 10.10.1998 r. nosi nową nazwę: Cech Rzemiosł Różnych, Handlu i Przedsiębiorczości w Żarach.

Władze Cechu stanowią: Walne Zgromadzenie członków i Zarząd Cechu. Zawsze na czele cechu stał Starszy Cechu. Kolejno od początku powojennej bytności rzemiosła w Żarach starszymi Cechu byli: Feliks Matuszewski, Józef Podhalicz, Feliks Lickiewicz, Jan Bieńkowski, Wacław Gładysz, Romuald Tomaszewski, Marek Czajkowski, Witold Żukowski, Bolesław Adamik i obecnie Eugeniusz Ślawski.

Obecnie Zarząd CRR,H i P w Żarach pracuje w składzie:

Starszy Cechu –  Eugeniusz Ślawski

Podstarszy – Kajetan Adamski

oraz Kornela Błaszczuk,  Joanna Włosek, Witold Żukowski – członkowie.

Biurem Cechu kieruje dyrektor – Wioletta Bujak

W swojej działalności kierujemy się przede wszystkim codziennymi potrzebami rzemieślników. Główne zadania to reprezentowanie członków wobec organów administracji i instytucji, udzielanie pomocy prawnej, podatkowej i organizacyjnej, nadzór nad szkoleniem pracowników młodocianych, doradztwo w zakresie bhp i prawa pracy.

CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH W SULECHOWIE

ul. Armii Krajowej 94, 66-100 Sulechów

tel: 68 3852280, cechsulechow@neostrada.pl

Cech Rzemiosł Różnych w Sulechowie powstał 1 kwietnia 1957 roku. Zrzeszał 170-ciu członków różnych branż i specjalności.

Członkami pierwszego Zarządu byli:

Stanisław Bronś  – Starszy Cechu

Jan Grochowski  – Skarbnik

Stefan Szczepaniak  – Sekretarz

Kazimierz Wiechczyński  – Członek

Antoni Sobański  – Członek

Jan Borowczak  – Członek

Pierwszym Kierownikiem Biura Cechu był Serafin Seweryn

Dnia 2 września 1957 roku przy udziale władz Izby Rzemieślniczej w Zielonej Górze, władz miejscowych, zakładów pracy i mieszkańców Sulechowa – został ufundowany i wręczony sztandar dla naszego Cechu.

Jednym z pierwszych rzemieślników sulechowskich i długoletnim Kierownikiem Biura cechu był Jan Grochowski.

Działa jako związek 79 pracodawców, jako samorządna organizacja rzemiosła. Podstawowe zadania Cechu to nadzór nad przebiegiem przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. Obecnie młodociani pracownicy szkolą się w 20 zawodach. Starszym Cechu od 12 czerwca 2018 r. jest Halina Walas, która zastąpiła długoletniego Starszego Cechu Mariana Różyckiego. Starszy Cechu kieruje Zarządem w składzie:

– Roman Greszczyk – Podstarszy Cechu

– Janusz Goliński – Sekretarz

– Bożena Paszyk – Skarbnik

– Marian Wojtkowiak – Członek

– Dorota Ciesielska – Członek

Biurem Cechu kieruje Dyrektor – Jadwiga Kociemba

CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

W ŻAGANIU

ul. Rynek 11, 68-100 Żagań

tel: 68 368 19 60, cechzagan1@wp.pl

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości  w  Żaganiu, istnieje w naszym mieście nieprzerwanie od kwietnika 1945 roku . Przez kolejne lata zmieniała się jego nazwa. Początkowo nosił nazwę Zbiorowego Cechu Rzemieślników następnie Cech Rzemiosł Różnych, a od    6 marca 1999 nosi obecną nazwę. Siedziba Cechu od 1956 roku do dziś mieści się w Żaganiu, przy ulicy Rynek 11. Pierwszym Starszym Cechu był  Pan  Władysław Olender. Obecnie Cech skupia w swych szeregach  osoby prowadzące działalność gospodarczą  ( fizyczne i prawne) na terenie ,   powiatu  żagańskiego. W Cechu szkolonych jest  194 uczniów w 18 zawodach.

Nadzór nad bieżącą działalnością  Cechu  sprawuje Zarząd .

W skład Zarządu wchodzą osoby prowadzące działalność wybierane przez Walne Zgromadzenie Członków Cechu na okres 4- letniej kadencji.

Aktualny skład  Zarządu przedstawia się następująco:

Pan Andrzej Janków, piastuje  funkcję  : Starszego Cechu

Pan Tadeusz Giza – Podstarszy

Pan Edward Zator – Sekretarz

Pani Halina Okapiec – Skarbnik

Pan Andrzej Antczak – Członek

Pani Ewa Adamczyk-Bryszewska – Członek

Pan Dariusz Wróblewski – Członek

Pracą Biura Cechu kieruje Pani Małgorzata Puchalska.

CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ŚWIEBODZINIE

Świebodzin ul. Matejki 3,

66-200 Świebodzin

tel: 68 3823642, cechswiebodzin@wp.pl

 

 Cech Rzemiosł Różnych w Świebodzinie powołano do życia Uchwałą Walnego Zgromadzenia rzemieślników powiatu świebodzińskiego w dniu 15.04.1955r. Uroczystość poświęcenia  sztandaru z wizerunkiem naszego patrona św. Józefa została celebrowana przez księdza dziekana Piotra Janika i odbyła się dnia 27.10.1957 r w kościele p.w. św. Michała Archanioła w Świebodzinie. W tamtym czasie Cech Rzemiosł Różnych w Świebodzinie liczył 177 członków reprezentujących różne zawody rzemieślnicze.

 

 Liczba członków Cechu zmieniała się w zależności od przemian polityczno-gospodarczych jakie dotyczyły generalnie całego rzemiosła w kraju. Wprowadzenie w 1989 r. tzw. „wolności gospodarczej” czyli podmiotów gospodarczych wpłynęło na odejście z rzemiosła wielu osób, zwłaszcza tych, którzy nie mieli potrzeby wiązania się z organizacją cechową. Praktycznie członkami Cechu na dzień dzisiejszy pozostali mistrzowie szkolący  pracowników młodocianych-uczniów. Na przestrzeni minionych lat organizacją cechową kierowali Starsi Cechu, którymi byli w kolejności od chwili powstania organizacji:

1. Stanisław Sobkowiak /rymarz/ 2. Michał Kujawski /krawiec/ 3. Mieczysław Wagner /zegarmistrz/ 4. Roman Tomczak /instalator elektryczny/ 5. Henryk Filipczak /zegarmistrz/ 6. Stefan Tomczak /instalator elektryczny/ – obecnie kierujący Cechem.

 

Biuro Cechu przy ul. Matejki 32 przez wszystkie lata prowadzili: pani Krystyna Cenin oraz pan Andrzej Dulej.  Obecnie Dyrektorem Cechu jest pani Marzenna Puto. Dzisiaj nasza organizacja jest ustawowo przygotowana do realizacji zadań samorządu gospodarczego rzemiosła, posiada osobowość prawną  i wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. Dzisiaj zapewniamy dla zrzeszonych 29 rzemieślników i szkolących się 129 uczniów pełen zakres usług dotyczący kształcenia zawodowego i bhp.

Zarząd Cechu to rzemieślnicy: Tomczak Stefan – Starszy Cechu, Knużyński Jan – Podstarszy Cechu, Kościukiewicz Józef – Skarbnik i Koterwa Lesław – członek Zarządu.

 

CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH, HANDLU I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

W NOWEJ SOLI

ul. Okrężna 3, 67-100 Nowa Sól

tel: 68 411 49 46, nscech@gmail.com

Cech Rzemiosł Różnych, Handlu i Przedsiębiorczości w Nowej Soli jest społeczno-zawodową organizacją rzemiosła zrzeszającą na zasadzie dobrowolności zakłady rzemieślnicze oraz małe przedsiębiorstwa różnych branż z obszaru Powiatu, Miasta i Gminy Nowa Sól.

 

Misja CECHU Nowa Sól:

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych, utrwalanie więzi środowiskowych, postaw zgodnych z zasadami etyki i godności, prowadzenie na rzecz członków działalności społeczno-zawodowej, oświatowej i gospodarczej, reprezentowanie interesów członków wobec organów władzy i administracji oraz sądów.

CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

W ZIELONEJ GÓRZE

ul. Lisowskiego 1-3, 65-072 Zielona Góra

tel: 68 3253325, crrip@o2.pl lub biuro@cech.zgora.pl

www.cech.zgora.pl

 

                W lutym 1945 roku Zielona Góra powróciła w granice Polski. Mimo sześciu wieków germanizacji w mieście nie przestało istnieć polskie Zycie. Było to zasługą Towarzystwa Rzemieślników Polskich utworzonego w 1898r. Jego założycielem i aktywnym działaczem był Polak, mistrz blacharski Kazimierz Lisowski. Po dojściu Hitlera do władzy Towarzystwo poddano ścisłej inwigilacji. Podczas jednego z licznych przesłuchań w 1935 roku, Kazimierz Lisowski stracił życie. Po jego śmierci Towarzystwo Rzemieślników Polskich zamknęło oficjalną działalność, a jego członkowie podjęli współpracę ze Związkiem Polaków w Niemczech.

                Szanując pamięć o tamtych czasach i ludziach, którzy w niewoli pielęgnowali miłość do Polski, Kazimierz Lisowski został obrany na patrona zielonogórskiego rzemiosła.

                Rzemiosło w Zielonej Górze rozpoczęło działalność zaraz po wyzwoleniu, bowiem wraz z osadnikami do miasta przybyli także rzemieślnicy. Najpierw z pobliskiej Wielkopolski, później z całego kraju. Rozwój rzemiosła koordynowany był przez utworzoną w 1945 roku organizacje skupiającą w swoim składzie ludzi z doświadczeniem zawodowy i zaangażowanych w odbudowę odzyskanego miasta. Początkowo był to Cech Okręgowy skupiający sześć cechów branżowych i podlegający Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu. Z chwilą utworzenia województwa zielonogórskiego, odgórnym zarządzeniem miejscowych władz Cech Okręgowy przekształcono w 1950 roku w Cech Rzemiosł Różnych, przynależący do nowo powołanej Izby Rzemieślniczej w Zielonej Górze.

                Jednym z organizatorów Cechu Rzemiosł Różnych był piekarz Zdzisław Adamczewski. Przez 52 lata pełnił on nieprzerwanie funkcję Starszego Cechu. Po zakończeniu działalności rzemieślniczej w kwietniu 1997 roku za całokształt pracy zawodowej i społecznej przyznano mu godność Honorowego Starszego Cechu, a 11 października 2008 roku z rąk Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego Jerzego Bartnika, Senior zielonogórskiego rzemiosła odebrał najwyższe rzemieślnicze odznaczenie jakim jest Szabla im. Jana Kilińskiego.

                Następcą Zdzisława Adamczewskiego w 1997 roku został wybrany cukiernik
Michał Skubiszewski.

Obecnie funkcję Starszego Cechu pełni Pan Krzysztof Gorajewski, a w skład Zarządu wchodzą następujące osoby:

Andrzej Zawadzki  – Podstarszy

Wioletta Pawlak  – Skarbnik

Władysław Makosiński  – Członek

Andrzej Nowakowski  – Członek

Krzysztof Gorajewski  – Członek

Dyrektorem biura jest Marta Nowakowska-Cymer.

                Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze zrzesza obecnie 73 członków reprezentujących 13 branż. Zdecydowana większość zrzeszonych w Cechu zakładów szkoli uczniów przekazując swoja wiedzę zawodową młodocianym.

                Działalność Cechu ukierunkowana jest na wszechstronną pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, reprezentowanie swoich członków wobec lokalnych urzędów. Cech ma swoich przedstawicieli w Powiatowej Radzie Zatrudnienia i w Trójstronnej Komisji Dialogu Społecznego. Do naszych podstawowych obowiązków należą też sprawy oświaty rzemieślniczej w zakresie naboru uczniów i rejestracji umów o naukę rzemiosła, oraz nadzór nad jej prawidłowym przebiegiem. Cech udziela również pomocy prawnej w zakresie bhp i prawa pracy organizując szkolenia dla rzemieślników i ich pracowników.